נוהל הורה קשיש

להורים של אזרח ישראלי (אב מעל גיל 64 ואם מעל גיל 62) אשר אינן ישראליים, המתגוררים בחו"ל לבדם (אין להם ילדים נוספים למעט הישראלי) קיימת האפשרות להגיש בקשה למעמד בישראל, בהתקיים התנאים בנוהל הטיפול בבקשות למעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי.

הגשת הבקשה תיתכן אם ההורה בישראל בעת הגשת הבקשה או אם ההורה הקשיש נמצא בחו"ל והישראלי מבקש להזמינו ארצה לצורך השתקעות.

על פי נוהל משרד הפנים, אם ההורה הקשיש שוהה בישראל מעל 6 חודשים באופן בלתי חוקי, על ההורה לצאת מישראל ורק לאחר מכן, הישראלי יגיש את הבקשה להזמינו ארצה.

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בבקשות הורה קשיש, אפילו במקרים של שהיית ההורה הזר בישראל מעל 6 חודשים באופן בלתי חוקי. למשרדנו הצלחות בעניין זה, לאחר פניות לבית המשפט המוס. לקוחותינו לא נדרשו לצאת מישראל כתנאי לבדיקת הבקשה להורה קשיש, אפילו אם ההורה שהה באופן לא חוקי בישראל, מעל 6 חודשים .

בין היתר על הישראלי להוכיח קשר עם ההורה הבודד, באופן של קשר רציף במהלך השנים. אי הוכחת הקשר עם ההורה הקשיש, עשויה להיות בסיס לדחיית הבקשה למעמד עבור ההורה, גם אם עמד ביתר הקריטריונים (גיל והיותו בודד). גם מקרים אלו, משרדנו סייע בעבר ללקוחות להסדיר מעמדם בישראל כהורים קשישים ובודדים של אזרחים ישראלים, אפילו במקרה של הוכחות מינימליות אודות הקשר עם הילד הישראלי לאורך השנים.

במקרים מסוימים כאשר ההורה אינו "בודד" ויש לו ילד נוסף במדינת מוצאו, תועלה הבקשה להכרעה בפירוט הנסיבות המיוחדות של המקרה, למטה משרד הפנים בירושלים. גם במקרים אלו, הצליח משרדנו, להסדיר מעמדו של ההורה הקשיש בישראל, למרות שילדו הישראלי לא היה ילדו היחיד.

אם בקשתכם לאשרה עבור הוריכם נדחתה, בכל נימוק, נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע עם ניסיון ארוך השנים שברשותנו.