בקשות להיתר העסקה עבור מומחה זר

ממשלת ישראל מתירה העסקת עובדים זרים בעלי מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל. העסקת מומחה זר כפופה לתהליך הכולל שני שלבים: קבלת היתר העסקה מאגף ההיתרים במינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים, והנפקת רישיון ישיבה ועבודה מסוג "ב/1 מומחה" (בציון המקצוע המאושר להעסקה). יש להשלים את שני השלבים בתהליך בטרם הגעת המומחה הזר לישראל, לרבות במקרה בו המומחה הזר מגיע ממדינה פטורה מאשרת כניסה .

מומחה זר בתחום ספציפי

 1. מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית - מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית- "מנהל" הוא "אדם המכוון או הקובע את יעדיו של ארגון או מחלקות בארגון. הוא נמצא בעמדה בכירה בחברה ואחראי לפעילות אספקה של שירותי הארגון באמצעות פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק עובדים ולפטרם או להמליץ על כך או סמכות על פעילויות אחרות הקשורות בכוח אדם. לא יותר לחברה זרה או בינלאומית להעסיק יותר משני עובדים זרים שהם נציגים בכירים או עובדי אמון בכירים. היתר לפי סעיף זה יינתן, בין היתר, בכפוף להמלצת המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה.
 2. איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה בהתאם למחויבות בינלאומית של מדינת ישראל.
 3. מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה - "מוסד להשכלה גבוהה" הוא אחד מאלה: מוסד שקיבל הכרה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1961 , מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21 א לחוק האמור, או מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28 א לחוק האמור. יש לצרף לבקשה להיתר העסקה לפי קטגוריה זו אישור המועצה להשכלה גבוהה כי המוסד המבקש הוא מוסד להשכלה גבוהה כאמור לעיל.
 4. עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים – בקשה להעסקת רופא או אחות במסגרת השתלמות לימודית בבית חולים, או להעסקת רופא מומחה בבית חולים, תידון רק אם צורפה לבקשה המלצת משרד הבריאות. כן, בהתאם להחלטות הממשלה המוזכרות לעיל, לא יינתנו יותר מ-50 היתרים בשנה להעסקת עובדי רפואה שאינם רופאים.
 5. יהלומן - הבקשה להעסקת מנהל או איש אמון בתחום היהלומים תוגש באמצעות המפקח על היהלומים במשרד הכלכלה בלבד ובהמלצתו.
 6. צלם זר או כתב זר -בקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונות הממשלתית בלבד והיא כפופה לנוהל מיוחד.
 7. אמן זר - היתרים להעסקת אמנים זרים יינתנו בדרך כלל להעסקת אמנים בעלי מוניטין במידה גבוהה או בעלי מוניטין בינלאומי בתחומיהם או למעסיקים שהם גופים בעלי מוניטין במידה גבוהה בתחומם, ולתקופות קצרות של שלושה חודשים או פחות, בהתאם לנדרש לצורך ההופעה/העבודה אליהם הוזמנו מראש. לבקשה יש לצרף תעודות המעידות על המוניטין של האמן ושל המעסיק שהגיש את הבקשה ועל פרטי ההופעה/העבודה אליה הוזמן האמן. ייתכן כי הבקשות יועברו למתן חוות דעת מצד ארגון אמני ישראל.
 8. מומחה זר המגיע לישראל לתקופה קצרה של עד 90 יום לביצוע משימה זמנית או חולפת.
 9. מומחה זר המשתכר "שכר מומחים" .

הגשת בקשה להיתר העסקת מומחה זר

במידה שמעסיק מעוניין להעסיק מומחה זר על פי אחד הקריטריונים שלעיל, עליו להגיש בקשה לאגף ההיתרים של רשות האוכלוסין. את הבקשה המלאה, לרבות כל המסמכים המצורפים, יש להגיש באמצעות הדואר לאגף ההיתרים (רחוב אגריפס 42 ירושלים, בניין כי"ח, קומה 5) או להגישה ידנית בהתאם לשעות הקבלה. הבקשה תכלול את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה ממולא כדין .
 2. תצהיר נלווה חתום על ידי נציג מורשה של המעסיק המבקש בפני עורך דין או קונסול לפי צורך.
 3. תדפיס מעודכן הכולל את פרטי המעסיק/ה מרשם החברות/ השותפויות/רישוי עסקים, לפי העניין.
 4. כאשר המעסיקה הינה חברה מקומית יש לצרף גם:
  א. העתק נאמן למקור מאושר ע"י רואה חשבון או עורך דין של טפסי 102 שהוגשו למוסד לביטוח לאומי לגבי עובדים ישראלים, במשך שלושת החודשים האחרונים.
  ב. אישור רואה חשבון המבקר של החברה כי החברה פעילה וכי לא נרשמה לחברה אזהרת   עסק חי לשנת המס שקדמה להגשת הבקשה.
 1. במקרים בהם המעסיק/ה הינו חברה זרה ללא סניף או שלוחה בישראל, יש לצרף ייפוי כוח נוטריוני שאומת בנציגות ישראל בחו"ל המסמיך את הנציג הישראלי לטפל בבקשה בשם המעסיק.
 1. מכתב הסבר מנומק וחתום לגבי הצורך בהעסקת המומחה הזר ומסמכים התומכים בטענות המועלות במכתב, ובכלל זה מסמכים המעידים על תמיכה של גופים ממשלתיים ככל שקיימת, וכל תיעוד אחר התומך בבקשת המעסיק ובמומחיות המומחה כגון תיאור החברה הזרה, החברה הישראלית, מהות הפרויקט והתפקיד שהמומחה הזר יבצע בישראל.
 1. בבקשות למומחה חדש – יש לצרף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה, ניסיון, מוניטין ו/או מומחיות של הנתין הזר שהעסקתו מבוקשת. לתעודות שאינן בשפה העברית או האנגלית יש לצרף תרגום נוטריוני. כאשר הבקשה היא להעסקת מומחה בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית, יצורף גם העתק מאושר של רישיון תיווך של הלשכה הפרטית הזרה שתיווכה את העובד במדינתו ו/או אישור משרד העבודה המקומי כי התיווך בוצע כדין, חוזה העסקה מותנה של המבקש עם העובד, ואישור עורך דין ישראלי כי בדק את הוראות החוזה והם תואמים את החוק בישראל ואת נהלי הרשות והתחייבויות המעסיק בבקשתו.
 1. בבקשות להארכת היתר להעסקת מומחה בשכר מומחים וכן בבקשות להחלפת או להוספת מומחה כאמור למעסיק שכבר מעסיק מומחים זרים – יש לצרף אישור רואה חשבון. במידה ומדובר בחברה זרה, יש למלא נספח, המאשר תשלום שכר מומחים בשנת ההיתר החולפת לגבי כלל המומחים הזרים בשכר מומחים אשר הועסקו בחברה תוך התחייבות לתשלום שכר מומחים ב-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם לרשימה שמית של מומחים שתצורף לאישור. הוגשו מספר בקשות כאמור תוך 6 חודשים מתאריך אישור רואה החשבון, הרשות רשאית להסתפק באישור אחד של רואה החשבון בכל אותן בקשות שהוגשו כאמור במשך אותם 6 חודשים.
 1. כאשר הבקשה היא להארכת היתר להעסקת מומחה בשכר מומחים במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית, יצרף המעסיק בנוסף לאישור רואה החשבון גם העתקי תלושי שכר והפקדות שכר המומחה הזר לחשבון בנק על שם המומחה בישראל, במשך 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, וכן אישור הבנק כי אין לגורם אחר מלבד העובד הזר ייפוי כוח או הרשאה בחשבון הבנק.
 2. אישור על תשלום אגרת בקשה בהתאם לחוק עובדים זרים ובהתאם ללוח האגרות. 

טיפול בבקשה

 1. לאחר קליטת הבקשה באגף ההיתרים, תיבדק עמידתה בתנאים ובדרישות. במידת הצורך יידרש המעסיק המבקש להשלים מסמכים חסרים/לתקן ליקויים בבקשה ו/או במסמכים המצורפים, תוך 21 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.
 2. לא הושלמו המסמכים שנדרשו עד המועד שנקבע, יופסק הטיפול בבקשה והרשות תהיה רשאית לדחותה.
 3. לאחר השלמת מסמכים חסרים עד המועד שנקבע, תועבר הבקשה להחלטת הממונה או עובד הרשות המוסמך מטעמו או לדיון בוועדה מייעצת (לפי העניין) אשר תמליץ לממונה לגבי ההחלטה בבקשה.
 4. במקרים בהם מדינת מוצאו/אזרחותו של המוזמן מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון, תועבר הבקשה לגורמי הביטחון טרם אישורה.
 5. על המעסיק בעל היתר להודיע לגורם הרלוונטי ברשות ההגירה בכתב לגבי כל שינוי מהותי שחל בבקשה שהוא הגיש לקבלת היתר או אשרה או רישיון עבור מומחה זר, תוך 7 ימים מיום השינוי.
 6. ככלל, ההחלטה תתקבל תוך 30 ימי עבודה מיום סיום השלמת המסמכים. במקרה של צורך בחוות דעת של גורם ממליץ או בבקשת הוועדה המייעצת לקבלת מסמכים נוספים, ההחלטה תתקבל תוך 30 ימי עבודה מיום קבלת חוות הדעת או המסמכים הנוספים.
 7. חברי הוועדה המייעצת לעניין נוהל זה הם נציג אגף ההיתרים ברשות אשר ישמש כיושב ראש הוועדה, נציג אגף מרשם ומעמד ברשות, נציג מינהל האכיפה ברשות, נציג האגף להכשרה המקצועית במשרד הכלכלה ונציג מינהל תעשיות במשרד הכלכלה. מרכז/ת הוועדה יהא עובד/ת אגף ההיתרים. ניתן לקיים את דיוני הוועדה בהשתתפות שני נציגים לפחות מחברי הוועדה, כשאחד מהם הינו נציג הרשות. הוועדה רשאית לקיים דיון טלפוני או דיון באמצעות דוא"ל, על פי שיקול דעת יושב ראש הוועדה, לצורך גיבוש המלצה. המלצות הוועדה המייעצת מועברות לאישור מנכ"ל הרשות.
 8. כל בקשה של חברה זרה או בינלאומית לקבלת היתר להעסקת מומחה זר בישראל תועבר לקבלת חוות דעת מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה. ככלל, החלטה בבקשה
 9. תתקבל ברשות תוך 21 ימי עבודה ממועד קבלת חוות הדעת.
 10. במידה ואושרה הבקשה, ינפיק אגף ההיתרים היתר להעסקת המומחה הזר, אשר תוקפו יהא בכפוף לתנאי נוהל זה ולתנאים שיפורטו בהיתר ובבקשה ו/או במסמך נלווה להיתר, והמעסיק יופנה ללשכת הרשות הרלוונטית, כמפורט בהיתר, לשם הגשת בקשה לקבלת רישיון ישיבה ועבודה למומחה הזר המבוקש.
 11. תוקפו המרבי של היתר שאושר לראשונה יהיה שנתיים, עבור מומחה זר בתחום ספציפי ושנה עבור זר מומחה בתחום שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוהה, תוך התחייבות לתשלום שכר מומחים.
 12. הארכת תוקפו של ההיתר תיתכן לתקופות מירביות כפי שצוינו בעת מתן ההיתר הראשון, אך לא יותר מתקופה מצטברת של עד 63 חודשי עבודה של המומחה הזר
 13. בישראל ברישיון עבודה ב/1.
 14. במידה שהוחלט לסרב לבקשת ההיתר, תישלח החלטה מנומקת למעסיק המבקש או לבא כוחו.
 15. הרשות רשאית לבטל את הרישיון ו/או ההיתר שניתנו למומחה ולמעסיק בכפוף לעריכת שימוע, במידה ונמצאה, בין היתר, אי עמידה בנהלים, בתנאי ההיתר ו/או בתנאי הרישיון ו/או התגלתה אי מסירה של מידע מלא ומקיף ו/או התקבלה המלצה מנומקת מרשות ציבורית לביטול הרישיון ו/או ההיתר, וזאת בנוסף לכל סנקציה אחרת על פי דין.

הארכת תוקף היתר

 1. מעסיק המבקש להאריך את תוקף ההיתר לתקופה נוספת יגיש לאגף ההיתרים בקשה להארכת תוקף ההיתר, בצירוף כל הנספחים כנדרש בבקשה ראשונה, למעט קורות חיים ותעודת השכלה.
 2. הבקשה להארכת ההיתר תוגש לא יאוחר מ-60 ימים טרם תום תוקף ההיתר.
 3. הארכת רישיון הישיבה למומחה ולנלווים יתבצע בלשכת הרשות האזורית ויוארך בהתאם לתוקף ההיתר.
 4. אם ברצון מעסיק לפנות בבקשה להארכת תקופת שהייתו של מומחה מעבר לתקופה המרבית של 63 חודשים שנקבעה בחוק, בנימוק כי התקיימו לגבי אותו מומחה נסיבות חריגות כאמור, על המעסיק להגיש את הבקשה החריגה לאגף ההיתרים ברשות לפחות 6 חודשים לפני יום תום תוקף רישיון העבודה של הנתין הזר, בצירוף הוכחות לגבי תרומתו הייחודית של הנתין הזר לכלכלה, למשק או לחברה.
 5. יודגש כי במקרה ולא הוגשה הבקשה המיוחדת עד 6 חודשים לפני תום תקופת רישיונו של הנתין הזר כאמור, יהא עליו לצאת את ישראל עם תום תוקף רישיונו והוא יהיה רשאי לחזור רק אם תאושר הבקשה החריגה להארכת שהייה.

 

ניסיון משרדנו

למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות להיתרי העסקה עבור מומחים זרים ועתירות כנגד החלטת משרד הפנים לסרב בקשות לקבלת היתר העסקה למומחה זר.

נשמח לעמוד לרשותכם ולהעניק לכם את הטיפול המסור והמהיר לקבלת ההיתר המבוקש.